مزاج شناسی مواد غذایی همیشه یکی از مهترین شاخه های طب سنتی بوده است و سالیان سال است که حکیمان طب سنتی در الاش برای درک بهتر کارکرد مزاج ها بر بدن انسان هستند. در مطلب قبل به بررسی مزاج بسیاری از مواد غذایی پرداخته ایم و در این مطلب هم قصد داریم که به بررسی طبع سبزی ها بپردازیم.

سبزی های در طب سنتی از جایگاه بسیار خاصی برخوردار هستند و دلیل آن هم مزایای بسیاری است که این گیاهان در خود جای داده اند. مزاج و طبع انواع سبزی ها و گیاهان خوراکی نقش مهمی را در سلامتی و تعدیل طبع شما ایفا خواهد کرد و حال اینکه سبزی ها در سفره غذایی ما ایرانیان جایگاه مهمی دارند اهمیت این موضوع دو چندا نمی شود.

از طرفی هم در سال اخیر بسیاری از افراد با ورود به انواع رژیم های غذایی گیاهی و سایر رژیم های غذایی که مصرف سبزی ها در همه آن ها جایگاه بسیار مهمی دارد، باعث شده است که بیشتر از پیش مزاج شناسی سبزی ها مور توجه قرار بگیرد.

سبزیجات و گیاهان خوراکی دارای طبع و مزاج های مختلفی هستند. آگاهی از مزاج سبز هایی که مصرف می کنیم به ما کمک خواهد کرد که با درک بهتری سبزی ها را در کنار یکدیگر در غذاها به کار ببریم و در مواقع لزوم بتوانیم که از مصلح مناسب آن ها استفاده کنیم. در این مطلب در جدول زیر مزاج انواع سبزی ها همراه با مصلح کننده های آن ها ارائه شده است.

مزاج و طبع انواع سبزی ها

در جدول زیر هم صرفا به مزاج انواع سبزی ها از جمله تره، گشنیز، جعفری، شوید و شاهی و همچنین مصلح آن ها اشاره شده است.

سبزی هانوع مزاجمصلح
اسفناجسرد و ترپختن با روغن بادام، روغن گاوی تازه، دارچین و فلفل
برگ چغندرگرم و خشکخردل، آبغوره، پختن با عدس و شربت بالنگ
بامیهسرد و ترادویه های گرم
چونهگرم و خشکآرد بلوط، رب و سرکه
پیازچهگرم و خشکشستن آن با آب و نمک، سرکه آب انار و کاسنی
تربچهگرم و ترنمک، عسل، زیره خیسانده شده در سرکه
ترخونگرم و خشکعسل و کرفس
ترشکگرم و خشکشربت ها، رازیانه و شکر سرخ
ترهگرم و خشکگشنیز و کاسنی تازه
شاهیگرم و خشککاسنی، خرفه و سرکه
جعفریگم و خشکسویق، بادرنجوبه، ترشی های طبیعی و کاسنی
خرفهسرد و ترکرفس، نعناع و مصطکی
رازیانهگرم و خشکصندل و سکنجبین
ریواسسرد و خشکشربت عود، انیسون و عسل
ریحانگرم و خشکنیلوفر
سی سنبرگرم و خشککتیرا
شاه ترهگرم و خشککاسنی و هلیله زرد
شبدرگرم و ترکاسنی
شنبلیلهگرم و خشکسکنجبین، انیسون، کاسنی، برگ اسفناج و برگ خرفه
شویدگرم و خشکآبلیمو، آبغوره، ترشی های طبیعی و سکنجبین ساده
قارچ خوراکیسرد و ترخردل پختن با نمک و شوید، روغن کنجد و زیتون، پونه، آویشن، فلفل، زنجبیل و زیره
کاسنیسرد و ترشربت بنفشه، سکنجبین، دارچین و هل
کاهوسرد و ترنعناع، کرفس، زیره، مصطکی، سکنجبین و هلیله
کرفسگرم و خشکانیسون
کلم بستانیگرم و خشکسکنجبین، پختن با گوشت حیوان، روغن بادام و خردل
کنگر ابیگرم و خشکعناب
کنگر فرنگیگرم و خشکادویه گرم، سرکه و روغن زیتون
کنگر وحشیگرم و خشکسرکه و ترشی
گزنهگرم و خشکآب میوه های سرد و زعفران
گشنیزسرد و خشکسکنجبین، زرده تخم مرغ با فلفل و نمک، آب مرغ و دارچین
لوبیا سبزسرد و تردارچین، زنجبیل، خردل، زیره، نمک، روغن زیتون، آویشن و فلفل
مارچوبهگرم و خشکعسل، سرکه و سکنجبین
مرزهگرم و خشکسرکه
نعناعگرم و خشککرفس
والکگرم و خشکگشنیز و کاسنی تازه
یونجهگرم و تر

امیدواریم که این مطلب برایتان مفید واقع شود و در آینده هم به کارتان اید. در قسمت زیر می توانید نظرات و پرسش های خود را مطرح کنید.