میوه ها در هر رنگ و مزه ای که باشند در طب سنتی طبع و مزاج خاص خود را دارا هستند و در نظر گرفتن این طبع در مصرف میوه ها می تواند که مزایای بسیاری را برای بدن به همراه داشته باشد. در وهله اول سعی کنید که طبع و مزاج خود را خوب بشناسید و با توجه به طبع میوه ها اقدام به مصرف آن ها کنید. در ادامه و در جدول زیرطبع و مزاج میوه ها و مصلح آن ها نیز آورده شده است.

طبع و مزاج میوه ها در طب سنتی

در جدول زیر طبع و مزاج انواع میوه های تابستانی و پاییزی در طب سنتی ارائه شده است.

میوهنوع طبع مصلح
آلبالوسرد و خشکعسل
آناناسگرم و ترآب انار، آب لیمو و عسل
آلو و آلوچهسرد و ترعناب، گلنگبین، کندر، عسل، زنیان، زیره و روغن زیتون
ازگیلسرد و خشکانیسون، عسل و عود هندی
انار شیرینسرد و ترزنجبیل پرورده و انار ترش
انار ترش سرد و خشکعسل
انبهگرم و خشکزنجبیل، نمک، مویز، شربت زرشک و روغن زیتون
انجیر تازهگرم و ترسکنجبین، شربت ریواس و شربت بالنگ
انجیر خشکگرم و ترگردو، آویشن، انیسون و بادام
انگورگرم و ترتخم کرفس، غذاهای ترش، سکنجبین
بهگرم و خشکعسل، انیسون و مربا کردن آن با عسل
بالنگسرد و خشکعسل، انیسون، سربت انجیر و شربت خشخاش
پرتقالسرد و ترعسل و گلنگبین
تمبر هندیسرد و خشککتیرا، خشخاش، عناب، بنفشه و لعاب به دانه
خرماگرم و ترآب انار، بادام، سکنجبین، خشخاش، گلاب، سرکه و کاهو
دارابیسرد و ترعسل و گلنگبین
زالزالکسرد و ترانیسون، عسل و عود هندی
زردآلوسرد و ترعسلف انیسون، زنیان، مصطکی، زیره و روغن زیتون
زرشکسرد و خشکمیخک و شیرینی های طبیعی
زغال اختهسرد و خشکعسل و گلنگبین
زیتونگرم و خشکمغز گردو، مغز بادام، سرکه، عسل و شیرینی های طبیعی
سنجدسرد و خشکعسل و شکر سرخ
سیبگرم و تردارچین، گلنگبین و غذاهای لطیف
شفتالوسرد و ترعسل و مربای زنجبیل
شلیلسرد و ترعسل، گلنگبین، انیسون، زنیان، مصطکی، زیره و روغن زیتون
غورهسرد و خشکگلنگبین، سربت خشخاش و انیسون
قیسیگرم و ترعسل، انیسون، زنیان، مصطکی و زیره
کنارسرد و خشکسکنجبین، گلنگبین و مصطکی
کیویسرد و ترعسل و گلنگبین
گریپ فروتسرد و خشکعسل و گلنگبین
گلابیگرم و ترعسل، دارچین، هل، رازیانه، مربای زنجبیل، کندر و زیره
لیمو شیرینسرد و ترعسل و گلنگبین
گیلاسگرم و ترمسهل ها و ملین ها
لیمو عمانیسرد و خشکعسل و گلنگبین
موزگرم و ترنمک، مربای زنجبیل، عسل و سکنجبین معتدل
مویزگرم و ترسکنجبین، خشخاش، عناب و آب میوه های ترش
نارگیلگرم و خشکعسلف میوه های ترشف لیمو و هندوانه
نارنگیسرد و ترعسل و گلنگبین
نارنجسرد و خشکعسل و گلنگبین
ولیکسرد و خشکعسل و گلنگبین
هلوسرد و ترعسل و مربای زنجبیل